Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Έναρξη Τμημάτων Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις 2025:

 
  • Α' Ομάδα: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024

  • Εγγραφές: από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024

  • Β' Ομάδα: Θα ανακοινωθεί

Διαδικασία Εγγραφής στο Πρωτείον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Μαΐου 2024

 Δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας 

Ημερομηνίες Εγγραφών: από Παρασκευή 29/3/24 έως και Τετάρτη 17/4/24

Ημερομηνία Εξετάσεων: Σάββατο 18 Μαΐου 2024

 

ΛΙΝΚ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Άρθρο 4
Εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων

1. Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

2. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.

3. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.).

4. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

5. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας καθώς και η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με ευθύνη της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.

6. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Πρότυπου Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Πρότυπου Σχολείου (Π.Σ.) για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, η εισήγηση δίδεται από τον Διευθυντή του Π.Σ.

7. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια. Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και Εκκλησιαστικό σχολείο υποχρεωτικά δηλώνεται και η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δυο (2) τύπους σχολείων. Δηλώνεται επίσης ένα (1) από τα παραπάνω σχολεία, Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών. ΛΙΝΚ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

8. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό.

9. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες. Επίσης, οι αιτούντες δικαιούνται να εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) τα στοιχεία του αιτούντα, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή, γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ) τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

 

Άρθρο 23

α) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία από την (αναμένονται), β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, η ....................... και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

 

 

ΛΙΝΚ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

Επικοινωνία: 

Τηλ. 210.46.16.292