Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Έναρξη Τμημάτων Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις 2023:

  • Τμήματα ΣΤ' Δημοτικού - Α' Ομάδα: Παρασκευή 23/9 ή Σάββατο 24/9 ή Σάββατο 1/10/22 (ανάλογα με το τμήμα)

  • Τμήματα ΣΤ' Δημοτικού - Β' Ομάδα: Σάββατο 19/11/22

  • Τμήματα Ε' Δημοτικού: Παρασκευή 7/10/22

Διαδικασία Εγγραφής στο Πρωτείον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Μαΐου 2022

Δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας

Ημερομηνίες Εγγραφών: 15 Μαρτίου - 31 Μαρτίου 2022

Ημερομηνία Εξετάσεων: Σάββατο 7 Μαΐου 2022

 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία

Β1. Εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Β1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων.

1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των

Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με

ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη

διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής

τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση

κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2022-2023:

Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των

μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων

ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα,

απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών

και συντακτικών φαινομένων.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

2. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία

τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν

ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα

σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες

προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν

απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία,

στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατό

πενήντα λεπτών (150 min).

3. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,

οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις,

κλπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται

ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Π.Σ., την 7η Μαΐου 2022, πριν

την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης

ανά ερώτηση σημειώνεται από τον/την υποψήφιο/α σε

ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με

ευθύνη του/της υποψήφιου/ίας μαθητή/τριας και με

επίβλεψη του επιτηρητή αναγράφεται υποχρεωτικά ο

κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα

απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της

δοκιμασίας αποστέλλονται στα οικεία Π.Σ. με ευθύνη

της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.

4. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα

Τεύχος B’ 1144/14.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877

είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια.

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

5. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων)

λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως

εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε

περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο,

σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του

συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς

και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο,

ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του.

6. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε

τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων

και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού

Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην

ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα

της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης

ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση

του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας

του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ.

κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

7. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ)

δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο,

υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατόπιν

αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών

διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

Οι γονείς ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022-2023 να

καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο

Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και

για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο δεν δικαιούνται να αιτηθούν την

εισαγωγή του/ της σε άλλο Πρότυπο Λύκειο.

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από

την 15η Μαρτίου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η 7η Μαΐου 2022.

Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε ένα

Πρότυπο Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο

διαμονής του/της μαθητή/τριας.

9. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο

μοναδικός εξαψήφιος αριθμός του μαθητή, που είναι

απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους/τις αιτούντες/ούσες και τα οποία πρέπει

να γνωρίζει όποτε του ζητηθούν. Επίσης εκτυπώνουν

τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) Τα

στοιχεία του/της αιτούντα/σης, β) τα δηλωθέντα στοιχεία

του/της μαθητή/τριας (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,

Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μητρώου, Τάξη και Σχολείο Φοίτησης), γ) Τα δηλωθέντα

στοιχεία επικοινωνίας, δ) Σχολεία Προτίμησης / Σειρά

Προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο

αριθμό του μαθητή.

10. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συστήνονται:

α) Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων

στα Πρότυπα Σχολεία έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή

των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία, η εισήγηση

των θεμάτων και η διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασίων.

β) Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, έργο της

οποίας είναι η προετοιμασία της βαθμολόγησης των

απαντητικών φύλων, η παραλαβή των απαντητικών

φύλλων από τα βαθμολογικά κέντρα, η βαθμολόγησή

τους και η έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά

σχολική μονάδα.

11. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της

δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) σε κάθε σχολική μονάδα

πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία

Β1. Εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Β1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων.

1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες  αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2022-2023:

Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

2. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατό πενήντα λεπτών (150 min).

3. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κλπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Π.Σ., την 7η Μαΐου 2022, πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον/την υποψήφιο/α σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του/της υποψήφιου/ίας μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα οικεία Π.Σ. με ευθύνη της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.

4. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα Τεύχος B’ 1144/14.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

5. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του. 

6. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

7. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

Οι γονείς ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022-2023 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο δεν δικαιούνται να αιτηθούν την εισαγωγή του/ της σε άλλο Πρότυπο Λύκειο.

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 15η Μαρτίου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η 7η Μαΐου 2022. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε ένα Πρότυπο Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

9. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός του μαθητή, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους/τις αιτούντες/ούσες και τα οποία πρέπει να γνωρίζει όποτε του ζητηθούν. Επίσης εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) Ταστοιχεία του/της αιτούντα/σης, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του/της μαθητή/τριας (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μητρώου, Τάξη και Σχολείο Φοίτησης), γ) Τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ) Σχολεία Προτίμησης / Σειρά Προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

10. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συστήνονται:

α) Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία, η εισήγηση των θεμάτων και η διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασίων. 

β) Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, η παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα βαθμολογικά κέντρα, η βαθμολόγησή τους και η έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

11. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) σε κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. 

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2021

 Δείτε Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας 

Ημερομηνίες Εγγραφών: 28 Μαΐου - 17 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Εξετάσεων: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2020


Δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/Eνημέρωση_για_εισαγωγή_μαθητών_στα_ΠΠΣ.pdf

Σύμφωνα με το με αρ.11/4-5-2020 απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
 

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου.
Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα
σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από την Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/-τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζομένων γνωστικών πεδίων, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του τελευταίου δεκαήμερου του Μαΐου (σχετικό λινκ: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=9705

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σχετικό λινκ: https://www.iep.edu.gr/pps/) από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.
 

Επικοινωνία: 

Τηλ. 210.46.16.292